Knihovna Bílek
Naposledy aktualizováno: 16.1.2018

Vítejte na stránkách Místní lidové knihovny Bílek 

 

Neov??ené zprávy hovo?í o obci v dávných dobách, d?ív zvané P?echod. Kamenný most p?es ?eku Doubravu byl údajn? postaven za Karla IV. Tyto zprávy však nejsou potrzeny.

 

První ov??ená zmínka pochází z roku 1787, kdy zde stálo 29 domů. Osada pat?ila do panství knížat z Ditrichšt?jna. Od roku 1781 osadu  spisovatel Karel Jan z Ditrichšt?jna, od roku 1802, kdy zd?dil Nové M?sto nad Metují, p?ijal p?ízvisko z Leslié. Po n?m zd?dil osadu v roce 1808 František Josef Jan z Ditrichšt?jna, který ji spravoval do zrušení vrchnostenských práv (1848). V roce 1843 je p?ipomínán pánský železný hamr a mlýn, které pak v roce 1882 zni?ila velká voda na Doubrav?, která prot?hla hráze rybníků mezi Bílkem a Sopotami (sou?ást obce Sobí?ov). V obci se nachází p?kná zvoni?ka z roku 1858, která byla v roce 1994 obovena.

 

V dobách páry byla kousek za obcí sm?rem na Chot?bo? vystav?na vodárenská v?ž dodávajícíc vodu na 3 km vzdálenou stanici Chot?bo?. V?ž sloužila svým ú?elým v letech 1893 - 1953. 

 

Mezi Bílkem a Chot?bo?í se nachází malebný úsek ?eky Doubravy zvaný ?dolí ?eky Doubravy. Sm?rem na Sobí?ov se nachází p?írodní rezervace Niva Doubravy. V obci se též nachází rozsáhlí bývalí objekt vojenské posádky, který v letech 1968 - 1990 využívala sob?tská armáda jako d?lost?elecký sklad. Po odchodu Sov?tů v roce 1990 prostor využívala ?eská armáda. Nyní je využíván soukromími subjekty k nevojenským ú?elům. 

 

Založení obce se datuje až k roku 1667.

 

V sou?asnosti je obec místní ?ástí m?sta Chot?bo?.

 

Žije zde 303 obyvatel.